The Arctic region is full of potential in energy sources, from oil and gas to renewable energies like wind, solar, geothermal and hydro. One of the leading companies within the field of renewable energy and a frontrunner of sustainability in the Arctic region is the Tromsø based company Troms Kraft. In early 2021 they decided to become a member of the unique business organisation Arctic Economic Council (AEC) that represent companies and business organisations from all eight Arctic states.

“Troms Kraft’s vision is to be a “force for societal change – together”. A part of this is to create strong partnerships that contributes with power and speed in the great energy transformation that the whole world is facing. The AEC is such a partnership that not only allows for opportunities with exciting partners nationally but that also allows us to contribute to shape the sustainable infrastructures in the Arctic together with our neighbouring countries” says director Stein-Gunnar from Troms kraft.

Troms Kraft is an integrated energy company that has remained true to its core since its foundation in 1898;  production and distribution of electric power. Troms Kraft owns 10 hydro power stations in the county of Troms, as well as one wind power park, with a total production of about 1,2 TWh annually. The electricity retailer Ishavskraft, one of Norway’s largest, is also part of the group, headquartered in Alta, Norway. A recent merger between Troms Kraft Nett and Nordlandsnett formed one of Norway’s largest grid companies, Arva, headquartered in Bodø.

“We are very excited to have Troms Kraft as a new member in the Arctic Economic Council. The Arctic region has been in the forefront for renewable energy for many years and in the coming years we will see an even greater global demand for renewable energy. The Arctic region is capable of providing the energy to power our electric transportation, factories and homes” says director Mads Qvist Frederiksen from the AEC.

The Arctic Economic Council is the only business membership organisation covering the whole Arctic region. The AEC was established in 2014 and has representatives from companies and organisations. Its main purpose is to promote the business opportunities in the region, create a network among companies and advocate to stakeholders and decision makers.

Troms Kraft aims at taking a leading position in the energy transition in the north, and is actively positioning itself in value chains related to electrification.

“Troms Kraft sees the Arctic collaboration as a great opportunity for Tromsø and northern Norway. In the past we have seen a modest contribution from the local businesses but we wish to change that. Northern Norway has all the possibilities to play a central role in the development of the Arctic, but we need to sit around the table and be present and active when the decisions are made.” says Stein-Gunnar.

For more information about the Arctic Economic Council, contact: Director Mads Qvist Frederiksen, mads@arcticeconomiccouncil.com

—- In Norwegian —

TROMS KRAFT blir medlem av Arctic Economci Council
Den arktiske regionen er svært energirik, fra olje og gass til fornybar energi som vind, sol, geotermisk og vannkraft. Et av de ledende selskapene innen fornybar energi og en ledende bærekraftsaktør i den arktiske regionen er det Tromsø-baserte selskapet Troms Kraft. Tidlig i 2021 bestemte de seg for å bli medlem av Arctic Economic Council (AEC), som representerer selskaper og næringslivsorganisasjoner fra alle de åtte arktiske statene.

-Troms Krafts visjon er «kraft til å endre samfunnet – sammen». En del av dette er å skape sterke partnerskap som bidrar med kraft og fart i den store energitransformasjonen som hele verden står overfor. AEC er et slikt partnerskap som ikke bare åpner for muligheter med spennende partnere nasjonalt, men som også gjør at vi kan utvikle vår nasjonale infrastruktur i lys av en internasjonal, arktisk sammenheng, sier direktør Stein-Gunnar i Troms kraft.

Troms Kraft er et integrert energiselskap som har vært tro mot kjernen siden grunnleggelsen i 1898;  produksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Troms Kraft eier 10 vannkraftverk i Troms, samt en vindkraftpark, med en samlet produksjon på om lag 1,2 TWh årlig. Strømforhandleren Ishavskraft, en av Norges største, er også en del av konsernet, med hovedkontor i Alta. En nylig fusjon mellom Troms Kraft Nett og Nordlandsnett dannet et av Norges største nettselskaper, Arva, med hovedkontor i Bodø.

-Vi gleder oss veldig til å ha Troms Kraft som nytt medlem i Arktisk økonomisk råd. Den arktiske regionen har vært i forkant for fornybar energi i mange år, og i årene som kommer vil vi se en enda større  global  etterspørsel etter  fornybar energi. Den arktiske regionen er i stand til å levere energi til å drive vår elektriske  transport, fabrikker og hjem, sier  direktør  Mads Qvist Frederiksen fra AEC.

Arctic Economic Council er den eneste næringslivsorganisasjonen som dekker hele den arktiske regionen. AEC ble etablert i 2014 og har representanter fra bedrifter og næringsorganisasjoner. Hovedformålet er å fremme forretningsmulighetene i regionen, skape et nettverk blant selskaper og være en talsmann for næringslivet overfor interessenter og beslutningstakere.

Troms Kraft har som mål å ta en ledende posisjon i energiomstillingen i nord, og posisjonerer seg aktivt i verdikjeder knyttet til elektrifisering.

-Troms Kraft ser det arktiske samarbeidet som en stor mulighet for Tromsø og Nord-Norge. Tidligere har vi sett bare forsøksvise bidrag fra de lokale bedriftene, men det ønsker vi å endre på. Nord-Norge har alle muligheter til å spille en sentral rolle i utviklingen av Arktis, men vi må sitte rundt bordet og være til stede og aktive når beslutningene fattes, sier Stein-Gunnar.

For mer informasjon om Troms Kraft, kontakt:
Stein-Gunnar Bondevik, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt: stein-gunnar.bondevik@tromskraft.no

Photo credit: https://www.tromskraft.no/